bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Zoe Hotel Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Zoe Hotel Thassos - Остров Тасос, Лименария

Празници - Намаления и промоции

259лв
242лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-6%
167лв
150лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
345лв
323лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-6%
223лв
200лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
244лв
226лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-7%
183лв
165лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
584лв
538лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
462лв
416лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
172лв
161лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-6%
111лв
100лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
3751лв
3452лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1522лв
1406лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2986лв
2687лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1522лв
1406лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1155лв
1040лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
393лв
353лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
608лв
569лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-6%
347лв
325лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-6%
224лв
202лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
816лв
734лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1031лв
950лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
466лв
420лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
589лв
543лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%

Zoe Hotel Thassos (ex. Trypiti Bungalows) е крайбрежен хотел с голяма територия, състоящ се от множество разпръснати малки сгради, разположен в гората в близост до плажа Трипити. Хотелът е подходящ за хора, търсещи предпочитащи спокойна почивка сред природата пред лукса.
Zoe Hotel Thassos разполага със 72 двойни стаи и 25 Suite стаи, басейн с бар, основен ресторант, а-ла-карт ресторант, мини маркет, детска за игра, телевизионна зала, паркинг, обменно бюро, коли под наем, сейф, сувенирен магазин и др.
Стаите на хотела са оборудвани с балкон, централно отопление, климатик, телефон, ТВ, радио, баня с душ кабина или вана, хладилник, бебешко креватче (по заявка). Trypiti Bungalows също предлага открит басейн, детски басейн, водни спортове, волейбол, пинг понг, билярд, анимация, площадка за игри. Плажът е пясък на 300 м от хотела, а шезлонгите и чадърите са срещу заплащане.

Местоположение на Zoe Hotel Thassos, Остров Тасос

Zoe Hotel се намира близо до плажа Трипити в прекрасен залив, известен с чистите си води, дългата плажна ивица и ситния пясък, на 3 км от селището Лименария и на 50 км от град Лименас (Тасос).

Адрес: Limenária, Лименария 640 02, Лименария, Гърция

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

278лв
250лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
431лв
403лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-6%
2816лв
2535лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3549лв
3268лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
461лв
415лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
615лв
569лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
675лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
461лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
640лв
576лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
854лв
790лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
1128лв
1037лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
806лв
740лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
914лв
823лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
653лв
588лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
503лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
350лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1154лв
1038лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1477лв
1361лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3193лв
2931лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2615лв
2353лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
914лв
823лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1128лв
1037лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
431лв
403лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-6%
278лв
250лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1710лв
1578лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1314лв
1183лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
553лв
516лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
370лв
333лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
825лв
764лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
610лв
549лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2242лв
2082лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
1600лв
1440лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2034лв
1878лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1562лв
1406лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3084лв
2776лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3714лв
3405лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
967лв
888лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
784лв
705лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
653лв
588лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
806лв
740лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1041лв
968лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
736лв
662лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
553лв
497лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
797лв
742лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
345лв
323лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-6%
223лв
200лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
167лв
150лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
259лв
242лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-6%
259лв
242лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-6%
167лв
150лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
604лв
565лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-6%
390лв
351лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
278лв
250лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
431лв
403лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-6%
1113лв
1032лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
807лв
726лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1464лв
1354лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
1097лв
988лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
653лв
588лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
806лв
740лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1289лв
1185лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1045лв
940лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1113лв
1023лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
899лв
809лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
919лв
855лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
644лв
580лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
345лв
323лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-6%
223лв
200лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
862лв
807лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-6%
557лв
501лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
521лв
469лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
767лв
715лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
381лв
355лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
991лв
919лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
259лв
242лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-6%
747лв
693лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
716лв
644лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
533лв
480лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
258лв
233лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
167лв
150лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
488лв
451лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
366лв
329лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1695лв
1565лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1302лв
1172лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1175лв
1058лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
392лв
353лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1611лв
1481лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
483лв
444лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
522лв
470лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1450лв
1333лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1306лв
1175лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
645лв
592лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
806лв
740лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
653лв
588лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2347лв
2112лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2893лв
2658лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
979лв
881лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1254лв
1156лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2958лв
2723лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2347лв
2112лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
645лв
592лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
522лв
470лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
3894лв
3505лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
4685лв
4296лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3081лв
2773лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3758лв
3450лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1306лв
1175лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1611лв
1481лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1450лв
1333лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1175лв
1058лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
392лв
353лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
483лв
444лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
690лв
645лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-6%
334лв
301лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
517лв
484лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-6%
776лв
726лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-6%
501лв
451лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
445лв
401лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
261лв
244лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-6%
168лв
151лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
431лв
403лв
28.05-02.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-6%
278лв
250лв
28.05-02.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
347лв
325лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-6%
224лв
202лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
441лв
397лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
624лв
562лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
977лв
879лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1461лв
1363лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
625лв
581лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
869лв
806лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
492лв
455лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1445лв
1340лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
1052лв
947лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
369лв
332лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
615лв
569лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
461лв
415лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1231лв
1138лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
923лв
831лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2040лв
1891лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
1486лв
1337лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
457лв
412лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
610лв
564лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
951лв
856лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1318лв
1223лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
861лв
797лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
646лв
581лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
549лв
494лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
732лв
677лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
1477лв
1366лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
640лв
576лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
854лв
790лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-7%
1107лв
997лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
932лв
860лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
718лв
647лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
784лв
705лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1877лв
1690лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
3285лв
2957лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2927лв
2698лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
3285лв
2957лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2285лв
2057лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
4141лв
3812лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2314лв
2127лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
4050лв
3722лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
967лв
888лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1289лв
1185лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1045лв
940лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
645лв
592лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
522лв
470лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
3193лв
2931лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2615лв
2353лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1643лв
1478лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2070лв
1906лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2660лв
2443лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2179лв
1961лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1173лв
1056лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1479лв
1362лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1959лв
1763лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
2509лв
2313лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2578лв
2369лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1477лв
1361лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1154лв
1038лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2089лв
1880лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3503лв
3219лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2844лв
2560лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
813лв
747лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
659лв
593лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3221лв
2957лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2641лв
2377лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1516лв
1365лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1912лв
1760лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2366лв
16-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1877лв
16-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1934лв
1777лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
3725лв
3420лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1493лв
1374лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3051лв
2746лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1567лв
1410лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1185лв
1067лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
967лв
888лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
784лв
705лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
4007лв
3683лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3243лв
2918лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
522лв
470лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
645лв
592лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1031лв
950лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
816лв
734лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1200лв
1080лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1490лв
1370лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
640лв
576лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
854лв
790лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
557лв
501лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
632лв
569лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
938лв
874лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
862лв
807лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-6%
223лв
200лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
345лв
323лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-6%
280лв
252лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
434лв
406лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-6%
1734лв
1608лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
1262лв
1136лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
549лв
494лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
732лв
677лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-7%
549лв
494лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
732лв
677лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
976лв
903лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
732лв
658лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
854лв
790лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
640лв
576лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
915лв
823лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1220лв
1129лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
854лв
790лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
640лв
576лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2023лв
1876лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
1472лв
1325лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
732лв
677лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-7%
923лв
831лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1231лв
1138лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
549лв
494лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1187лв
1068лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1556лв
1437лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1625лв
1502лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1232лв
1109лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
883лв
795лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1099лв
1010лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1846лв
1661лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2276лв
2092лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1201лв
1081лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1959лв
1763лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1516лв
1396лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2509лв
2313лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1611лв
1481лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1306лв
1175лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
784лв
705лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
967лв
888лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1502лв
1352лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1895лв
1745лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2653лв
2443лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2102лв
1892лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1502лв
1352лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
653лв
588лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1895лв
1745лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
806лв
740лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1045лв
940лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1289лв
1185лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
1828лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2256лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1934лв
1777лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1567лв
1410лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2274лв
2094лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1045лв
964лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
816лв
735лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
967лв
888лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
784лв
705лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
2274лв
2094лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1895лв
1745лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1802лв
1622лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1502лв
1352лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1128лв
1037лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1698лв
1528лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
914лв
823лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2095лв
1925лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2612лв
2351лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3223лв
2962лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1989лв
1830лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1592лв
1433лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
806лв
740лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
653лв
588лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1901лв
1753лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1473лв
1326лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
442лв
407лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
350лв
315лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
442лв
407лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
350лв
315лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1522лв
1406лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
578лв
520лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
730лв
673лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
732лв
677лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
549лв
494лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
646лв
581лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
861лв
797лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
861лв
797лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
646лв
581лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
492лв
455лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
277лв
249лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
369лв
341лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
369лв
332лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
369лв
341лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
753лв
699лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
537лв
484лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
277лв
249лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2776лв
2498лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
3738лв
3461лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
2363лв
2184лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1782лв
1604лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
883лв
795лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1766лв
1590лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1314лв
1183лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2344лв
2167лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1710лв
1578лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1172лв
1084лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1840лв
1656лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2393лв
2209лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1368лв
1263лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1051лв
946лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2713лв
2504лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2083лв
1875лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1098лв
1019лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
793лв
713лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1710лв
1578лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1314лв
1183лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2219лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3075лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1840лв
1656лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2393лв
2209лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1026лв
947лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
788лв
710лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2080лв
1872лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2756лв
2548лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2876лв
2656лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2202лв
1982лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1676лв
1509лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1982лв
1814лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
4050лв
3722лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
3285лв
2957лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1676лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1982лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3051лв
2746лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
3725лв
3420лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1479лв
1362лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
4050лв
3722лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1173лв
1056лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
3285лв
2957лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
6442лв
5914лв
10-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
5282лв
4754лв
10-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
464лв
426лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
386лв
347лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
4087лв
3756лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2313лв
2082лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2785лв
2554лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3318лв
2986лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
3279лв
3007лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2726лв
2453лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2615лв
2353лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2366лв
2179лв
17-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3193лв
2931лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1877лв
1690лв
17-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2893лв
2658лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2347лв
2112лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
4794лв
4315лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
5853лв
5374лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
5321лв
4885лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
4358лв
3922лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
3285лв
2957лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
4050лв
3722лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2347лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2958лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2366лв
2179лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1877лв
1690лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1775лв
1634лв
18-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1408лв
1267лв
18-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2366лв
2179лв
18-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1877лв
1690лв
18-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
3169лв
2852лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3939лв
3622лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1829лв
1677лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1523лв
1371лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2088лв
1934лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-7%
1538лв
1384лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1232лв
1109лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1909лв
1786лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-6%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Trypiti Bungalows, Trypiti Bungalows thassos, Trypiti Bungalows tasos, Trypiti Bungalows limenaria, Trypiti Bungalows greece, Trypiti Bungalows гърция, Trypiti Bungalows тасос, Trypiti Bungalows лименария, Trypiti Bungalows 2023, Trypiti Bungalows цени, Trypiti Bungalows мнения, Trypiti Bungalows цени 2023, Trypiti Bungalows лято 2023, Trypiti Bungalows ранни записвания, Trypiti Bungalows last minute, Trypiti Bungalows hotel, Trypiti Bungalows hotel thassos, Trypiti Bungalows hotel tasos, Trypiti Bungalows hotel limenaria, Trypiti Bungalows hotel greece, Trypiti Bungalows hotel гърция, Trypiti Bungalows hotel тасос, Trypiti Bungalows hotel лименария, Trypiti Bungalows hotel 2023, Trypiti Bungalows hotel цени, Trypiti Bungalows hotel мнения, Trypiti Bungalows hotel цени 2023, Trypiti Bungalows hotel лято 2023, Trypiti Bungalows hotel ранни записвания, Trypiti Bungalows hotel last minute, трипити бунгалос, трипити бунгалос гърция, трипити бунгалос тасос, трипити бунгалос лименария, трипити бунгалос цени, трипити бунгалос мнения, трипити бунгалос цени 2023, трипити бунгалос лято 2023, трипити бунгалос ранни записвания, хотел трипити бунгалос, хотел трипити бунгалос гърция, хотел трипити бунгалос тасос, хотел трипити бунгалос лименария, хотел трипити бунгалос цени, хотел трипити бунгалос мнения, хотел трипити бунгалос цени 2023, хотел трипити бунгалос лято 2023, хотел трипити бунгалос ранни записвания

cache load